หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก - คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ


ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า  
ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย 
โปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขอให้มาอนุโมทนา
และประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว 
ผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา และด้วยใจก็ดี 
ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้
ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี
ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี และรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี
ขอทุกๆพระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขอถวายพระพร 
ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ 
จงทรงพระชนม์อายุยืนนาน
จงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

ขอพระองค์ท่านทั้งหลาย จงประทานพรให้ข้าพเจ้า
พ้นจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร
จงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์
หรือพบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ด้วยเทอญ

สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสวะขะยาวะหัง นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ
สาธุ สาธุ (กราบ ๓ ครั้ง)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น